fbpx

O status prawny bloga pytania pojawiają się w zasadzie od samego początku powstania tej formy ekspresji i wyrażania swoich poglądów i myśli, a przy okazji promowania swojej działalności i zarabiania.

To jaki jest status bloga? Czy w kontekście prawa prasowego możemy nazywać blog prasą?

Definicja prasy

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa prasowego, prasą są: „publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską”.

Co jest istotne w tej dość długiej definicji? To, że definicja prasy nie zawiera katalogu zamkniętego. Oznacza to, że za prasę mogą zostać uznane wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania (o czym zresztą mówi sama definicja), jeżeli tylko mają charakter publikacji ukazujących się w określonych odstępach czasu, nie tworzą zamkniętej całości co do fabuły, czy też postaci, ukazują się nie rzadziej, niż raz do roku i są opatrzone np. stałym tytułem.

Czy blog spełnia te wymagania?

Zwolenników uznania bloga za prasę, jest z pewnością tyle samo, co przeciwników.

Sąd, blog i prasa

Aby choć trochę zbliżyć się do rozstrzygnięcia tej kwestii warto sięgnąć po dwa Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 roku (Sygn. akt I ACa 1031/12 i I ACa 1032/12). Oba orzeczenia zapadły na skutek wniosku spółki o rejestrację bloga jako czasopisma (w tym przypadku bloger sam zatem dążył do zarejestrowania jego działalności jako tytułu prasowego).

Sąd jednoznacznie stwierdził, m.in. że: „Blog nie jest formą publikacji na tyle zamkniętą i jednorodną, by można było a priori zakładać, że jako przekaz internetowy nigdy nie wypełnia ustawowych znamion definicji prasy”. Uznał zatem, że blog, w przypadku, gdy nosi cechy wskazane w definicji przedstawionej powyżej, może zostać uznany za prasę.

Sąd wskazał także, że: „Nie może budzić wątpliwości, że wybranie Internetu przez wydawcę, jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjnym, a zatem, jako wyłącznego “nośnika” przekazu, nie wyklucza uznania, że dany przekaz internetowy spełnia wymogi określone w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) i podlega obowiązkowi rejestracji przewidzianemu w art. 20 ust. 1 ustawy”.

Powyższe oznacza z kolei, że fakt prowadzenia działalności wyłącznie w Internecie nie dyskwalifikuje bloga jako prasy i nie pozbawia go możliwości rejestracji, przy założeniu, że spełnia on pozostałe wskazane w definicji wymagania.

Warto pamiętać o tym, że orzeczenia sądów powszechnych nie są w Polsce źródłem prawa powszechnie obowiązującego i orzeczenie wydane w danej, konkretnej sprawie nie wiąże wszystkich. Jednakże orzeczenia takie bez wątpienia stanowią wskazówkę interpretacyjną dla innych sądów w podobnych sprawach.

Co to w praktyce oznacza? Być może zapoczątkowanie trendu na rejestrację blogów jako tytułów prasowych? Być może jasne i nie budzące wątpliwości uregulowanie przez ustawodawcę tej i innych kwestii dotyczących prowadzenia blogów (np. kwestii lokowania produktu na blogach)? Prawo w końcu prawo powinno nadążać za innowacyjnymi rozwiązaniami rynku, a ustawa Prawo prasowe została uchwalona, uwaga(!), w 1984 roku.

Czy trzeba rejestrować bloga jako prasę?

W mojej opinii, w obecnym stanie prawnym blogi to w większości prasa – przeważająca ich część spełnia bowiem wszystkie wymagane ustawą warunki, wskazane w art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa prasowego. Taki blog, w myśl art. 20 ust. 1 Prawa prasowego, podlega obowiązkowi rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.

Jak? Ile? Po co? – rejestracja bloga jako tytuł prasowy

O tym, jak dokonać takiej rejestracji napiszę w następnym artykule. Koszt takiej rejestracji to 40 PLN. Co się wiąże z faktem zarejestrowania bloga jako tytułu prasowego? Z pewnością liczne przywileje, ale i obowiązki, z których korzysta prasa, o czym zamierzam napisać w kolejnych artykułach.

Czym grozi prowadzenie bloga bez rejestracji? Stanowi o tym art. 45 Prawa prasowego, zgodnie z którym wydawanie tytułu prasowego bez rejestracji zagrożone jest karą grzywny.

Wybór jak zwykle należy do Was.

Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Specjalizuję się w obsłudze branży kreatywnej i Fashion Law. Jestem zapaloną podróżniczką łączącą podróże ze swoją sportową pasją – kitesurfingiem (...) Możesz do mnie pisać na m.korol@skmlegal.pl.

More Posts

Pin It on Pinterest

Skip to content