fbpx

Pomimo, że przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest pismem procesowym, odgrywa istotną rolę w procesie dochodzenia roszczeń pieniężnych – czyli przede wszystkim niezapłaconych faktur. W niektórych wypadkach umożliwi porozumienie się z dłużnikiem i rozwiązanie sporu jeszcze przed zaangażowaniem w spór sądu, a gdy do złożenia pozwu już dojdzie – będzie stanowiło korzystny dla wierzyciela dowód. Co zatem warto wiedzieć zabierając się za jego sporządzenie?

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest oświadczeniem wierzyciela skierowanym do dłużnika, w którym żąda on od niego spełnienia wymagalnego świadczenia pieniężnego.

Może mieć ono dowolną formę, lecz biorąc pod uwagę jego późniejszą funkcję dowodową, najlepiej sporządzić je na piśmie.

Aby uniknąć komplikacji związanych z dowodzeniem, czy dłużnik miał możliwość rzeczywiście się z nim zapoznać, pismo zawierające wezwanie najlepiej wysłać przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Mail do dłużnika powinien być w tym przypadku jedynie uzupełnieniem korespondencji.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest ważne

Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego, jednym z wymagań, jakie musi spełnić pozew, jest zawarcie w nim „informacji”, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”.

Jednym z takich „pozasądowych sposobów” jest skierowanie do dłużnika wezwania do dobrowolnej spłaty długu. Brak takiego wezwania lub umieszczenia w pozwie informacji o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu w inny sposób skutkować będzie wezwaniem sądu do uzupełnienia tego braku, a w razie niedopełnienia tego obowiązku – zwrotu pozwu. Dołączony do pozwu odpis wysłanego do dłużnika wezwania wraz ze zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru pozwoli zadośćuczynić wymogom formalnym zawartym w Kodeksie.

Wezwanie dłużnika do zapłaty połączone z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu stanowi także podstawę do wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 3 k.p.c.), które jest postępowaniem uproszczonym i znacznie szybszym w stosunku do postępowania na zasadach ogólnych.

Jakie elementy powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty

Jak już zostało wspomniane, przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest pismem procesowym, a Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera określonych wymogów formalnych, jakie takie wezwanie musi spełniać. Trzeba jednak zaznaczyć, że wezwanie takie będzie służyło jako dowód w sądzie, zatem należy pamiętać o zawarciu w nim następujących elementów:

  1. daty sporządzenia,
  2. oznaczenia wierzyciela (jeżeli jest osobą fizyczną – co najmniej jego imię i nazwisko, a także adres do korespondencji; jeżeli jest osobą prawną – jego firmę, adres siedziby, numery NIP i KRS),
  3. oznaczenia dłużnika (jeżeli jest osobą fizyczną – co najmniej jego imię i nazwisko, a także adres do korespondencji; jeżeli jest osobą prawną – jego firmę, adres siedziby, numery NIP i KRS),
  4. oznaczenia rodzaju pisma („wezwanie do zapłaty”, „przedsądowe wezwanie do zapłaty” itp.),
  5. oznaczenia dochodzonej wierzytelności (wysokości i waluty),
  6. oznaczenie odsetek od wierzytelności, jeżeli są dochodzone (rodzaju, wysokości i terminów, o których są naliczane),
  7. terminu na uregulowanie wierzytelności przez dłużnika (powinien być współmierny do wysokości wierzytelności oraz możliwości majątkowych dłużnika),
  8. sposobu uregulowania wierzytelności (czy płatność ma być jednorazowa, czy rozłożona na raty; czy dochodzona kwota ma być zapłacona gotówką [wtedy należy wskazać czas i miejsce przekazania pieniędzy] czy przelewem [wtedy należy podać numer rachunku bankowego]),
  9. informacji o skierowaniu sprawy na drogę sądową w razie niespełnienia żądania przez dłużnika w wyznaczonym terminie,
  10. podpisu wierzyciela.

Jeżeli jest to wskazane z uwagi na okoliczności sprawy (np. dłużnik chce spłacić dług dobrowolnie, ale chciałby otrzymać dowody potwierdzające istnienie jego długu), do wezwania do zapłaty można dołączyć odpisy dokumentów (np. rachunków, czy faktur) potwierdzających zasadność żądania.

Czego absolutnie nie wolno zawierać w przedsądowym wezwaniu do zapłaty

Sporządzając przedsądowe wezwanie do zapłaty wierzyciel musisz cały czas pamiętać, że może ono służyć jako dowód w postępowaniu sądowym. Nie należy zatem zawierać w nim żadnych informacji, które mogłyby później pogorszyć Twoją sytuację jako strony. Niedopuszczalne jest także umieszczanie w wezwaniu gróźb pod adresem dłużnika, czy kierowaniu do niego inwektyw, czy słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Podsumowanie

Przedsądowe wezwanie do zapłaty stanowi istotny składnik „arsenału” środków, jakimi dysponuje wierzyciel przeciwko dłużnikowi. Jego jednorazowe wysłanie do dłużnika zadośćuczyni wymogowi formalnemu pozwu w zakresie podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, a czasami może skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty długu. Jego sporządzenie jest proste, kosztuje niewiele, i może zwrócić się wierzycielowi z nawiązką – czy to w postaci polubownego rozwiązania sporu, czy jako przydatnego w sprawie sądowej dowodu.

Jeżeli artykuł przydał Ci się, poszerzył Twoją wiedzę, udostępnij go proszę dalej. Będę wdzięczny.

ps. dzisiejszy artykuł powstał z pomocą zespołu naszej kancelarii :)

Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Specjalizuję się w obsłudze branży kreatywnej i Fashion Law. Jestem zapaloną podróżniczką łączącą podróże ze swoją sportową pasją – kitesurfingiem (...) Możesz do mnie pisać na m.korol@skmlegal.pl.

More Posts

Pin It on Pinterest

Kliknij w ikonkę i poleć ten artykuł swoim znajomym :)